Geautomatiseerde vertaling.
Kan fouten bevatten.

Privacyverklaring

De verantwoordelijke in de zin van de basisverordening inzake gegevensbescherming, andere wetten inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen inzake gegevensbescherming is Hotel-Besitz- und Betriebsgesellschaft “Älteste Weinstube” Bernkastel mbH, vertegenwoordigd door de algemeen directeur Stefan Krebs, Kallenfelsstr. 25, 54470 Bernkastel-Kues, Duitsland.
(hierna “verantwoordelijke persoon” of “wij” of “ons”).

A. Algemene informatie over gegevensverwerking
1) Persoonlijke gegevens
Persoonsgegevens zijn individuele gegevens over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat informatie zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, maar ook het IP-adres dat aan een verbinding kan worden toegewezen. Informatie die niet direct verband houdt met de identiteit van een persoon – zoals favoriete internetaanwezigheden of het aantal gebruikers van een pagina – zijn geen persoonlijke gegevens.

2) Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen en gebruiken de persoonlijke gegevens van onze gebruikers alleen voor zover dat nodig is om een functionele website en onze inhoud en diensten aan te bieden. Het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens van onze gebruikers vindt regelmatig alleen plaats met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering hierop is van toepassing in die gevallen waarin om feitelijke redenen geen voorafgaande toestemming kan worden verkregen en de verwerking van de gegevens is toegestaan op grond van wettelijke bepalingen.

3) Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens
Wanneer wij de toestemming van de betrokkene voor de verwerking van persoonsgegevens krijgen, is artikel 6, lid 1, onder a), van de EU-Basisgegevensbeschermingsverordening (DSGVO) de rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens.
Artikel 6, lid 1, onder b), DSGVO dient als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is. Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.
Indien de verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons bedrijf van toepassing is, is art. 6 lid 1 sub c DSGVO de rechtsgrond.
Indien de verwerking noodzakelijk is om een rechtmatig belang van ons bedrijf of een derde partij te beschermen en indien de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dient art. 6 lid 1 sub f DSGVO als rechtsgrond voor de verwerking.

4) Wissen van gegevens en bewaartermijn
De persoonlijke gegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is. Bovendien kan opslag plaatsvinden als de Europese of nationale wetgevers hierin voorzien in verordeningen van de Unie, wetten of andere verordeningen waaraan wij onderworpen zijn. De gegevens worden ook geblokkeerd of verwijderd als een door de bovengenoemde normen voorgeschreven opslagtermijn afloopt, tenzij dit noodzakelijk is voor de verdere opslag van de gegevens voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

B. Terbeschikkingstelling van de website en aanmaak van logbestanden
Elke keer dat u onze website bezoekt, verzamelt een geautomatiseerd systeem gegevens en informatie van ons.
De volgende gegevens worden verzameld:

Informatie over het type browser en de gebruikte versie
Het besturingssysteem van de gebruiker
De internetprovider van de gebruiker
Het IP-adres van de gebruiker
Datum en tijd van toegang
Websites van waaruit het systeem van de gebruiker toegang heeft tot onze website (referrer)
Websites die toegankelijk zijn voor het systeem van de gebruiker via onze website
Deze gegevens worden opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.

Rechtsgrond voor gegevensverwerking
De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is art. 6, lid 1, onder f DSGVO.

Doel van de gegevensverwerking
De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de website aan de computer van de gebruiker te kunnen leveren. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.
De gegevens worden opgeslagen in logbestanden om de functionaliteit van de website te waarborgen. De gegevens worden ook gebruikt om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.
Tot deze doeleinden behoren ook onze legitieme belangen in de gegevensverwerking volgens art. 6, lid 1, onder f DSGVO.

Duur van de opslag
De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens om de website ter beschikking te stellen, is dit het geval wanneer de betreffende sessie wordt beëindigd.
Als de gegevens in logbestanden worden opgeslagen, is dit uiterlijk na zes maanden het geval. Opslag daarbuiten is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers verwijderd of vervreemd, zodat een toewijzing van de oproepende client niet langer mogelijk is.

Mogelijkheid van verzet en verwijdering
Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van gegevens in logbestanden is verplicht voor de werking van de website. Bijgevolg is er geen mogelijkheid tot bezwaar van de gebruiker.

C. Gebruik van cookies
Onze internetpagina’s gebruiken op verschillende plaatsen “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen. Dit maakt het mogelijk om informatie specifiek voor u, de gebruiker, op uw PC op te slaan wanneer u onze website bezoekt. Cookies helpen om de frequentie van het gebruik en het aantal gebruikers van een website te bepalen en om de website zo comfortabel en efficiënt mogelijk voor u te maken.
Enerzijds maken wij gebruik van “session cookies”, die uitsluitend voor de duur van uw gebruik van een van onze internetpagina’s worden opgeslagen. “Sessiecookies” worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd.
De volgende gegevens worden opgeslagen en verzonden in de “session cookies”:
inloggegevens

Aan de andere kant gebruiken we “permanente cookies” om informatie te registreren over bezoekers die herhaaldelijk een van onze internetpagina’s bezoeken. Het doel van het gebruik van deze cookies is om u optimaal te begeleiden, u opnieuw te herkennen en te voorkomen dat u zich opnieuw moet aanmelden als u ze opnieuw gebruikt. De inhoud van een permanente cookie is beperkt tot een identificatienummer. Naam, IP-adres enz. worden niet opgeslagen. Er vindt geen enkele profielvorming over uw gebruiksgedrag plaats.
Bij het oproepen van onze website wordt de gebruiker geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en wordt zijn toestemming voor de verwerking van de in dit verband gebruikte persoonsgegevens verkregen. Ook hier vindt een verwijzing naar deze verklaring van de gegevensbeveiliging plaats.

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking
De wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is artikel 6, lid 1, onder f DSGVO.
De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor analysedoeleinden is artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO, indien de gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven.

Doel van de gegevensverwerking
De analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Door de analyse-cookies leren we hoe de website wordt gebruikt en kunnen we zo ons aanbod voortdurend optimaliseren.
In deze doeleinden ligt ook ons legitiem belang in de verwerking van persoonlijke gegevens in overeenstemming met Art. 6, lid 1, onder f DSGVO.

Duur van de opslag
Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door de gebruiker naar onze website verzonden. Daarom heeft u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. U kunt de overdracht van cookies deactiveren of beperken door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Cookies die al zijn opgeslagen kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.

Mogelijkheid van verzet en verwijdering
Het is ook mogelijk om onze website te gebruiken zonder cookies. U kunt de opslag van cookies in uw browser deactiveren, deze beperken tot bepaalde websites of uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer een cookie wordt verzonden. Houd er echter rekening mee dat u in dit geval een beperkte weergave van de pagina en beperkte gebruikersbegeleiding moet verwachten.

D. Contact / Reserveringsformulier / Boekingsformulier
Op verschillende plaatsen op onze website is een contactformulier geïntegreerd, dat gebruikt kan worden voor elektronisch contact. Wij stellen ook een reserveringsformulier voor het hotel ter beschikking. U kunt ook contact met ons opnemen via het e-mailadres op onze website.
Als u contact met ons opneemt via het contactformulier, worden uw naam en e-mailadres in ieder geval naar ons gestuurd. Daarnaast worden het IP-adres van de gebruiker en de datum en tijd opgeslagen.
Als u contact met ons opneemt via het boekingsformulier voor het hotel en een service van ons hotel reserveert, dient u uw voor- en achternaam, uw telefoonnummer en uw e-mailadres in te vullen.
Uw toestemming wordt verkregen voor de verwerking van de gegevens als onderdeel van het verzendproces en er wordt verwezen naar deze gegevensbeschermingsverklaring.
Als u per e-mail contact met ons opneemt, worden uw e-mailadres en uw bericht naar ons verzonden en door ons opgeslagen.

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking
De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is art. 6, lid 1, onder a), van de DSGVO, indien de gebruiker daarvoor toestemming heeft gegeven.
De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens die in het kader van het verzenden van een e-mail worden verzonden, is art. 6, lid 1, onder f DSGVO. Indien een e-mail contact is gericht op het sluiten van een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6, lid 1, onder b DSGVO.

Doel van de gegevensverwerking
De verwerking van persoonlijke gegevens uit het invoermasker van het contact-/boekingsformulier of het reserveringsformulier dient uitsluitend voor de verwerking van uw aanvraag en de boeking van uw reservering. In het geval van contact per e-mail vormt dit ook het noodzakelijke legitieme belang bij de verwerking van de gegevens.
De andere persoonlijke gegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

Duur van de opslag
De gegevens worden verwijderd na het verstrijken van de commerciële en fiscale bewaarplicht.

Mogelijkheid van verzet en verwijdering
De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonlijke gegevens. In een dergelijk geval kan het gesprek niet worden voortgezet en kan een boeking/reservering niet worden gehandhaafd. De herroeping kan worden gedaan door het sturen van een e-mail of door contact met ons op te nemen per telefoon of per post.
In dit geval worden alle persoonlijke gegevens die in het kader van het contact worden opgeslagen, gewist.

E. Gebruik van Google Analytics
Tot slot maakt onze website gebruik van functies van de webanalyseservice Google Analytics. De aanbieder is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Door de activering van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter vooraf door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking
De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is art. 6, lid 1, onder f DSGVO.

Doel van de gegevensverwerking
Google zal de namens ons verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om ons andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te leveren.

Duur van de opslag
Persoonlijke gegevens worden onmiddellijk na het verzamelen verwijderd door de activering van de anonimiseringstool.

Mogelijkheid van verzet en verwijdering
U kunt het gebruik van cookies weigeren door het selecteren van de juiste instellingen van uw browser, maar houd er rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en dat Google deze gegevens verwerkt door het downloaden en installeren van de browser-plugin onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

F. Rechten van de betrokkene
Indien u persoonsgegevens verwerkt, bent u de betrokkene in de zin van de DS-GVO en heeft u recht op de volgende rechten tegenover ons (“de verantwoordelijke”):

1) Recht op informatie

U kunt een bevestiging vragen of uw persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt.
In het geval van een dergelijke verwerking kunt u ons om de volgende informatie vragen:
a. de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
b. de categorieën verwerkte persoonsgegevens;
c. de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de op u betrekking hebbende persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
d. de geplande duur van de opslag van de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben of, indien het niet mogelijk is om in dit verband specifieke informatie te verstrekken, criteria voor het bepalen van de duur van de opslag;
e. het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens, een recht op beperking van de verwerking door ons of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
f. het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
g. alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld;
h. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van het opstellen van profielen overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de groepsvrijstellingsverordening DS en – ten minste in deze gevallen – zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.
U hebt het recht om informatie op te vragen over de vraag of de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u verzoeken om op de hoogte te worden gesteld van de passende garanties overeenkomstig artikel 46 DS-GVO in verband met de overdracht.

2) Recht op correctie
U hebt het recht op correctie en/of aanvulling van uw persoonlijke gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn. De correctie zal door ons onverwijld worden uitgevoerd.

3) Recht op opzegging
3.1) U kunt ons verzoeken uw persoonlijke gegevens onmiddellijk te verwijderen en wij zijn verplicht deze gegevens onmiddellijk te verwijderen om een van de volgende redenen:
a. De persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt.
b. U herroept uw toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a) of artikel 9, lid 2, onder a) of artikel 9, lid 2, onder a), van de DS-GVO was gebaseerd en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
c. U maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de groepsvrijstellingsverordening DS en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking of u maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de groepsvrijstellingsverordening DS.
d. De persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, zijn onrechtmatig verwerkt.
e. De verwijdering van uw persoonlijke gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van het recht van de Unie of het recht van de Bondsrepubliek Duitsland.
f. De persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, zijn verzameld met betrekking tot de diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden op grond van artikel 8, lid 1 DS-GVO.
3.2) Indien wij de persoonlijke gegevens over u openbaar hebben gemaakt en indien wij op grond van art. 17 lid 1 DS-GVO verplicht zijn deze te verwijderen, zullen wij passende maatregelen nemen, ook van technische aard, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, om degenen die verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking die de persoonlijke gegevens verwerken, te informeren dat u, als betrokkene, hen heeft verzocht om alle links naar deze persoonlijke gegevens of kopieën of replicaties van deze persoonlijke gegevens te verwijderen.

3.3) Het recht op verwijdering bestaat niet als de verwerking noodzakelijk is.
a. de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting en informatie;
b. een wettelijke verplichting na te komen die de verwerking volgens het recht van de Unie of van de Bondsrepubliek Duitsland vereist of een taak van algemeen belang te vervullen;
c. om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, DS-GVO;
d. voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, DS-GVO, voor zover de in lid 1 bedoelde wet de verwezenlijking van de doelstellingen van de verwerking ervan vermoedelijk onmogelijk maakt of ernstig schaadt, of
e. rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

4) Recht op beperking van de verwerking
Onder de volgende voorwaarden kunt u verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens:
a. als u de juistheid van de persoonlijk identificeerbare informatie over u betwist gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonlijk identificeerbare informatie te controleren;
b. de verwerking is onwettig en u weigert de persoonsgegevens te verwijderen en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
c. wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de verwerking, maar u hebt ze nodig om juridische claims in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen, of
d. indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1 DS-GVO en nog niet is vastgesteld of onze legitieme redenen zwaarder wegen dan uw redenen.
Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is, mogen deze gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, niet worden verwerkt zonder uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechten of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van groot openbaar belang van de Unie of van een lidstaat.
Indien de beperking op de verwerking is beperkt in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden, wordt u door ons op de hoogte gesteld voordat de beperking wordt opgeheven.

5) Recht op informatie
Indien u gebruik heeft gemaakt van het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking, zijn wij verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonlijke gegevens over u bekend zijn gemaakt op de hoogte te stellen van deze correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.
Zij hebben ook het recht om van dergelijke ontvangers op de hoogte te worden gebracht.

6) Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U hebt het recht om de persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens zonder enige belemmering van onze kant aan een andere verantwoordelijke persoon door te geven, op voorwaarde dat
a. de verwerking is gebaseerd op een toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), een DS-GVO of artikel 9, lid 2, onder a), een DS-GVO of op een contract overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), DS-GVO en
b. de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.
Bij de uitoefening van dit recht hebt u ook het recht om te vragen dat de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben rechtstreeks door een verantwoordelijke persoon aan een andere verantwoordelijke persoon worden doorgegeven, voor zover dit technisch mogelijk is. De vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden aangetast.
Het recht op gegevensoverdracht is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

7) Recht van bezwaar
U hebt te allen tijde het recht om, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e of f DS-GVO; dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen.
Na een bezwaar zullen wij de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben niet meer verwerken, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het inroepen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
Indien de op u betrekking hebbende persoonlijke gegevens worden verwerkt met het oog op directe reclame, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonlijke gegevens met het oog op dergelijke reclame; dit geldt ook voor het opstellen van profielen voor zover deze verband houden met dergelijke directe reclame.
Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, worden de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben niet langer voor deze doeleinden verwerkt.
U hebt de mogelijkheid om uw recht van bezwaar met betrekking tot het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij – niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG – uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures met gebruikmaking van technische specificaties.

8) Recht om de toestemmingsverklaring op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming in te trekken
U hebt te allen tijde het recht om uw verklaring van toestemming op grond van de wet op de gegevensbescherming in te trekken. De intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot aan de intrekking.

9) Geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, inclusief het opstellen van profielen
U hebt het recht om niet onderworpen te worden aan enige beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van het opstellen van profielen, die enige rechtsgevolgen voor u heeft of u in belangrijke mate beïnvloedt. Dit geldt niet indien het besluit
a. noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen u en ons,
b. toelaatbaar is op grond van wettelijke bepalingen van de Unie of de Bondsrepubliek Duitsland en deze wettelijke bepalingen passende maatregelen bevatten om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen, of
c. met uw uitdrukkelijke toestemming.
Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 9, lid 1, DS-GVO, tenzij artikel 9, lid 2, onder a of g, van toepassing is en er passende maatregelen zijn genomen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.
In de onder a. en c. bedoelde gevallen neemt de voor de verwerking verantwoordelijke redelijke maatregelen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te waarborgen, waaronder ten minste het recht van de voor de verwerking verantwoordelijke om de tussenkomst van een persoon te verkrijgen, zijn of haar standpunt kenbaar te maken en de beslissing te betwisten.

10) Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk beroep heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, waar u werkt of waar de vermeende inbreuk wordt gepleegd, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met het DSGVO.
De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de status en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van beroep in rechte op grond van artikel 78 DSGVO.

Beste prijsgarantie

Als u uitsluitend via deze site boekt, profiteert u niet alleen van de meest aantrekkelijke prijzen, maar krijgt u ook een gratis kaartje om gemakkelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer.